Den Maritime Havarikommission

er en selvstændig enhed under Erhvervsministeriet, som foretager uvildige undersøgelser af ulykker inden for skibsfart og fiskeri.

Sådan ser et undersøgelsesforløb ud

1. Dataindsamling

Undersøgelsen starter med en indsamling af oplysninger, der kan belyse omstændighederne ved ulykken.

Mere om dataindsamling

2. Analyse

Oplysningerne analyseres for at klarlægge, hvad der er sket, og hvilke forhold der har ført til ulykken. Ulykkens kompleksitet og omfang afgør, om der skal udarbejdes en søulykkesrapport eller et undersøgelsesresumé. Undersøgelser, der ikke offentliggøres som rapport, registreres i den fælleseuropæiske ulykkesdatabase EMCIP.

Mere om analyse

3. Udarbejdelse af rapport

Undersøgelsesresultater­ne samles i en foreløbig rapport.

4. Høring

Den foreløbige rapport sendes i høring hos de involverede parter for at sikre, at oplysningerne fra dataindsamlingen er gengivet korrekt.

5. Offentliggørelse

Den endelige søulykkesrapport offentliggøres på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside: www.dmaib.dk. Undersøgelsesprocessen kan forventes at vare 6-12 måneder afhængigt af ulykkens kompleksitet og antallet af igangværende undersøgelser.

Mere om os

Vi undersøger ulykker på danske og grønlandske skibe samt ulykker på udenlandske skibe i dansk og grønlandsk farvand. Derudover undersøger vi også alvorlige ulykker inden for erhvervsdykning.

Formålet med undersøgelserne er at klarlægge ulykkernes omstændigheder og frembringe læring om sikkerhed til søs. Undersøgelserne tager ikke stilling til straffe- eller erstatningsretslige forhold.

Den Maritime Havarikommission undersøger ca. 110 ulykker årligt, hvoraf ca. 10 undersøgelser offentliggøres som søulykkesrapporter eller undersøgelsesresuméer. Derudover holder havarikommissionens medarbejdere årligt 20-30 foredrag om forskellige emner inden for søsikkerhed og generelle sikkerheds- og ulykkesteoretiske emner.

Ulykkesundersøgelse

Den Maritime Havarikommissions undersøgelser besvarer tre grundlæggende spørgsmål:

 • Hvad skete der?
  Ulykkens forløb beskrives i en fortælling.
 • Hvordan skete ulykken?
  Ulykkens tekniske omstændigheder afdækkes.
 • Hvorfor skete ulykken?
  På baggrund af en analyse af ulykkens forløb og de tekniske forhold klarlægges det, hvorfor ulykken skete.

Hvilke ulykker undersøges?

Havarikommissionen undersøger hændelser, som er opstået i direkte forbindelse med skibets drift.

Det kan være:

 • Forlis
 • Kollision
 • Grundstødning
 • Fald over bord
 • Brand eller eksplosion
 • Alvorlige dykkerulykker
 • Alvorlig personskade eller dødsfald
 • Væsentlig skade på skib, infrastruktur eller havmiljø

En handling, som bevidst har til formål at gøre skade på skib, personer eller miljø, anses ikke for at være en ulykke.